Forgot password?

โปรแกรมทัวร์เพชรบุรีวันเดียว (ไหว้พระ 9 วัด) ถ้ำเขาหลวง – วัดเขาบันไดอิฐ – วัดพระพุทธไสยาสน์ – วัดข่อย-วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร – วัดใหญ่สุวรรณาราม

โปรแกรมทัวร์เพชรบุรีวันเดียว (ไหว้พระ 9 วัด)
ถ้ำเขาหลวง – วัดเขาบันไดอิฐ – วัดพระพุทธไสยาสน์ – วัดข่อย – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร –
วัดใหญ่สุวรรณาราม – วัดกำแพงแลง – วัดบันไดทอง – วัดเขาตะเครา

 

08.00 . รับคณะ ณ จุดนัดพบ โดยมีรถตู้ VIP ปรับอากาศและทีมงาน บริษัทกันตวัฒน์ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม)(1)

09.00 . นำชม ถ้ำเขาหลวง ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่เสด็จประพาสมาตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ชมปล่องแสงมหัศจรรย์จากฟากฟ้า และชมหินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก

10.00 . นำท่านไปยัง วัดเขาบันไดอิฐ  สักการะหลวงพ่อแดง เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรี และชมประทุนเรือเก่าที่พระเจ้าเสือถวายให้กับพระอาจารย์แสงท่านเป็นอาจารย์ของพระองค์

10.30 . จากนั้นไปนมัสการมงคล 108 ที่ วัดพระพุทธไสยาสน์  ชมพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีลักษณะที่งดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

11.30 . นมัสการหลวงพ่อทันใจ วัดข่อย เป็นศาสนสถานที่มีการนำงานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชร หรือเรียกว่า ช่างสิบหมู่  มาเป็นส่วนร่วมสร้างอาคาร เพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความสวยงาม และทำพิธีสะเดาะเคราะห์ถวายพระประจำวันเกิด เพื่อต่อชะตาอายุยืนยาวที่  จากนั้นนมัสการหลวงพ่อศักด์สิทธิ์วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร สันนิฐานว่าน่าจะสร้างสมัย ทวาราวดี – สุโขทัย มีอายุราว 800-1000 ปีศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองเพชรบุรี

12.00 . บริการอาหารกลางวัน(2) (เซ็ตโต๊ะตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป) มาต่ำกว่า 6 ท่าน เป็นอาหารจานด่วน
รายการอาหาร 
1.
ปลาผัดฉ่า  2. ปลาทอดแกงส้มแปะซะ  3. ไข่เจียวกุ้ง
4.
กุ้งหมึกผัดผงกระหรี่  5. ผัดผักน้ำมันหอย  6.ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย
7.
ข้าว  8. ผลไม้  9. น้ำดื่ม

13.00 . หลังมื้ออาหาร นำท่านนมัสการพระพุทธรูป 6 นิ้ว ที่ วัดใหญ่สุวรรณาราม  เพื่อชมสถานที่ถ่ายละคร,ภาพยนต์ เรื่อง สุริโยทัย ชมบานประตูศาลลาการเปรียญที่ถูกพม่าฟันยังคงทิ้งรงรอยไว้ให้เห็นในปัจจุบันนี้ และชมจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง ช่างจิตรกรเอกบรมครูแห่งเมืองเพชร

13.30 . นมัสการหลวงพ่อเพชร วัดกำแพงแลง ชมปราสาทขอมสร้างในช่วงปีพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นปีที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นครองราชย์

14.00 . เดินทางสู่ วัดบันไดทอง เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งอยุธยาตอนปลาย ชมหมู่เรือนไทย ศาลาการเปรียญไม้สักทองทั้งหลัง ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบันนี้

16.00 . ปิดท้ายที่ วัดเขาตะเครา นำสักการะหลวงปู่ทอง เป็นพระพุธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยศิลปะสมัยเชียงแสน กล่าวว่าท่านลอยน้ำมาคู่กับหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ชาวบ้านตีอวนได้ จึงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดเขาตะเครา คนทั้งประเทศเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านมานานหลายชั่วอายุคน

ระหว่างเดินทางกลับไม่ลืมที่จะแวะให้ท่านซื้อของฝากจากเพชรบุรี เช่น ขนมหม้อแกง ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด

18.00 . อาหารเย็นตามอัธยาศัย

(สมควรแก่เวลานำท่านส่งสถานีขนส่ง หรือสถานที่นัดพบใน จ.เพชรบุรี เพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ)

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2-5 คน (อาหารจากด่วน)

6-10 คน (เซ็ตโต๊ะอาหาร)

เพชรบุรี

820-

720-

หมายเหตุ 

 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่         นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่       นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง (รถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ (ท้องถิ่น)
 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ