Forgot password?

โปรแกรมทัวร์เพชรบุรีวันเดียว ทัวร์ 3 วังเมืองเพชร วังพระนครคีรี – วังบ้านปืน – วังมฤคทายวัน- เล่นน้ำหาดชะอำ

โปรแกรมทัวร์เพชรบุรีวันเดียว
ทัวร์ 3 วังเมืองเพชร วังพระนครคีรี – วังบ้านปืน – วังมฤคทายวัน- เล่นน้ำหาดชะอำ

08.00 . รับคณะ ณ จุดนัดพบ โดยมีรถตู้ VIP ปรับอากาศและทีมงาน  บริษัทกันตวัฒน์ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม)(1)

08.30 . พระนครคีรี เป็นพระราชวังใน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.. 2402 บนเขาสมณ (สะหมน) หรือ เขามไหศวรรย์ (เพี้ยนมาจากเขามหาศวรรค์) ซึ่งเป็นภูเขาที่มียอดใหญ่ 3 ยอด มีความสูง 95 เมตร จากระดับน้ำทะเล เมื่อสร้างพระราชวังแล้วจึงพระราชทานนามว่า เขามหาสวรรค์ คนทั่วไปเรียกว่า เขาวัง พระนครคีรีเป็นที่ประทับในฤดูร้อนเมื่อเสด็จประพาสเพชรบุรี โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค ต่อมาคือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์) เป็นแม่กองก่อสร้าง และโปรดเกล้าฯ ให้เรียกสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ บนเขาทั้ง 3 ยอดนี้ว่า พระนครคีรี นอกจากนั้นยังโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดสมณะแล้วพระราชทานนามว่าวัดมหาสมณาราม พระนครคีรีประกอบด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ คือ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา พระตำหนักสันถาคารสถาน หอพิมานเพชรมเหศวร หอจตุเวทปริตพงษ์ และหอชัชวาลเวียงชัย

10.00 . พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน ตั้งอยู่ที่เขตบ้านปืน ริมแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายคาร์ล ดอห์ริง สถาปนิกชาวเยอรมนีเป็นผู้เขียนแบบ, ดร.ไบเยอร์ ชาวเยอรมนี เป็นนายช่างก่อสร้าง, พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ(พระยศขณะนั้น) ทรงควบคุมการก่อสร้าง, และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต (พระยศขณะนั้น) ทรงควบคุมด้านการไฟฟ้าพระรามราชนิเวศน์เป็นที่ตั้งของ พระที่นั่งศรเพ็ชรปราสาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.. 2453

12.00 . บริการอาหารกลางวัน(2) (เซ็ตโต๊ะตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป) มาต่ำกว่า 6 ท่าน เป็นอาหารจานด่วน
รายการอาหาร
1.
ยำทะเล 2. ปลากระพงราดน้ำสามรส  3. ต้มยำทะเล 
4.
ส้มตำปูม้า  5. ผัดผักรวมทะเล  6. หอยจ้อ 
7.
ข้าวผัดปู  8. ผลไม้  9. น้ำดื่ม

13.00 . พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี เป็นพระราชวังสร้างในสมัยรัชกาล 6 ที่ ต.ห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีโดยเป็นพระตำหนักประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพอพระราชหฤทัยที่สถานที่ที่ตำบลบางควายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งให้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการก่อสร้างพระราชนิเวศน์ใหญ่ใน พ.. 2466 โดยที่เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เสนาบดีกระทรวง มหาดไทยเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างและพระองค์ได้ทรงร่างแผนผังการก่อสร้างพระราชนิเวศน์ด้วยพระองค์เองโดยพระองค์ได้ทรง เพิ่มพระตำหนักฝ่ายใน ทรงเลือกแบบพระราชนิเวศน์เป็นอาคารแบบไม้ชั้นเดียว หลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องสี่เหลี่ยม ใต้ถุนสูง เทพื้นคอนกรีตตลอด โดยที่พระตำหนักต่างๆ ได้แบ่งกระจายกันอยู่เป็นหลังๆ มีรูปทรงแบบเดียวกันหมด แต่ทุกหลังจะมีระเบียงและบันได ส่วนทางเดินจะมีลูกกรงและหลังคาเชื่อมติดต่อถึงกันตลอดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินติดต่อกัน ระหว่างพระ ตำหนักต่างๆ ได้จัดวางห้องบรรทมอยู่กลางติดกับห้องแต่งพระองค์ มีห้องเสวยด้านหลังมีสะพานทอดออกไปทางด้านขวามือเป็นส่วนของฝ่ายใน ด้านหน้ามีสะพานทอดยาวไปเป็นห้องทรงพระอักษรใกล้ชายหาด

15.00 . นำทุกท่านเล่นน้ำชายหาดชะอำ เป็นหาดที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดเพชรบุรี ตำนานเล่าว่าเป็น สถานที่ซึ่งครั้งสมเด็จพระนเรศวรยกทัพมาเมืองเพชรเพื่อพักไพร่พลช้างม้า และล้างอานม้า จึงได้ ชื่อว่าชะอาน แล้วเพี้ยนเรื่อยมาเป็นชะอำในปัจจุบัน

18.00 . อาหารเย็นตามอัธยาศัย

(สมควรควรแก่เวลานำท่านส่งสถานีขนส่ง หรือจุดนัดหมายใน จ.เพชรบุรี เพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ)

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2-5 คน (อาหารจานด่วน)

6-10 คน (เซ็ตโต๊ะอาหาร)

เพชรบุรี

990-

890-

หมายเหตุ

 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่         นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่       นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง (รถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ (ท้องถิ่น)
 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ