Forgot password?

โปรแกรมทัวร์ 2วัน 1 คืน เขาค้อ – ภูทับเบิก– ลานหินแตก

โปรแกรมทัวร์ 2วัน 1 คืน

เขาค้อ – ภูทับเบิก– ลานหินแตก

วันแรก เขาค้อพระบรมสารีริกธาตุ วัดผาซ่อนแก้ว อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ เขาค้อฐานอิทธิ

05.00 . รับคณะ ณ จุดนัดพบ . เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์โดยมีทีมงาน บริษัทกันตวัฒน์ทัวร์ คอยต้อนรับและ อำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ

05.30 . สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถท้องถิ่น ออกเดินทางสู่ ยอดเขาค้อ

07.00 . นำชมร้านกาแฟ Latteร้านกาแฟชื่อดังบนเขาค้อ จากนั้นนำชม วัดผาซ่อนแก้วตั้งอยู่ ณ บริเวณเนิน เขาในหมู่บ้านทางแดงสถานที่อันเป็นธรรมภูมิ ที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็น ภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูง

12.00 . บริการอาหารกลางวัน(1)

13.00 . หลังมื้ออาหารนำทุกท่านเที่ยวชมบริเวณเขาค้อนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและชมทะเลภูเขา สลับซับซ้อน ชมอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ เขาค้ออนุสรณ์สถาน เป็นสถานที่รำลึกเหตุการณ์รบกันใน อดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ และเที่ยวชม ฐานอิทธิชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณเขา ค้อ และ ชมซากอาวุธ เครื่องจักรที่ใช้ในสมัยสงคราม

18.00 . บริการอาหารเย็น(2)

20.00 . นำทุกท่านเข้าที่พัก ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท1 คืน หรือระดับเดียวกัน เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับบรรยากาศเขาค้อยามค่ำคืนสุดโรแมนติก

ันที่สอง ภูทับเบิก–ลานหินปุ่ม– ลานหินแตก– ร้านไร่มะขามทอง

05.00 . นำทุกท่านออกเดินทางสู่ ภูทับเบิกซึ่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมไร่กะหล่ำปลี ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก และ ชมทะเลหมอก ทะเลภูเขาที่สลับซับซ้อนพร้อมรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3) จากนั้นชมวิวที่จุดชมวิวธารพาย (Unseen in Thailand) ชมวิวทะเลภูเขาที่สวยงาม ขากลับแวะ เที่ยวที่ โรงเรียนทหารและการเมืองชมศูนย์กลางการเรียนการสอนของ พรรคคอมมิวนิสต์ ชม กังหันน้ำที่ใช้สีข้าว

10.00 . เดินเที่ยวสำนักอำนาจรัฐซึ่งเป็นศูนย์กลางบัญชาการ ชมบ้านพักของคุณเสกสรรค์ ประเสริฐกุลและ คุณจิรนันท์ พิตรปรีชาสมัย เป็นนักศึกษาที่หลบหนีช่วงเหตุการณ์ตุลาวิปโยค ชมหลุมหลบภัยทาง อากาศแล้วเดินเลียบหน้าผา ระหว่างทางจะพบดอกไม้บนลานหินมากมายแวะชมวิวที่ผาชูธงเป็น สถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จะชูธงค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะรัฐบาล ปัจจุบันมีธงชาติไทยโบก สะบัดอยู่ ที่นี่ลมเย็นสบายมองเห็นป่าน้ำหนาวอยู่ลิบๆ ชมปรากฎการณ์อันน่าอัศจรรย์ ลานหินปุ่ม โดยจะมีหินเป็นลักษณะ เป็นตะปุ่มตะปั่มจำนวนมาก

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (3)

13.30 . หลังมื้ออาหารนำทุกท่านเที่ยวชมลานหินแตกปรากฏการณ์น่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ โดยเป็นรอย แตกยาว ลึก กว้าง 1 – 2 เมตร ชมดอกไม้บนลานหินที่สวยงาม

15.00 . นำทุกท่านเลือกซื้อของฝากที่ร้านไร่มะขามทองอาทิมะขามสด , มะขามอบแห้ง , มะขามกวน , สมุนไพรรสขิง , มะขามคลุกสมุนไพรแครอท สมควรแก่เวลา นำทุกท่านส่งสถานีขนส่ง เพื่อ เดินทางกลับสู่ จ. เพชรบูรณ์หรือจุดนับพบโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2 คน (อาหารจานด่วน)

3-5 คน (อาหารจานด่วน)

6-10 คน (เซ็ทโต๊ะอาหาร)

. เพชรบูรณ์

3,000.-

2,500.-

2,200.-

หมายเหตุ 

 • ราคานี้สำหรับผู้เข้าพัก เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสเท่านั้น กรณีเข้าพัก  วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

 • เด็กอายุไม่เกิน  ปี  (ฟรี)   นอนรวมกับผู้ใหญ่

 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่         นอนรวมกับผู้ใหญ่

 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่       นอนรวมกับผู้ใหญ่

 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่นตลอดการเดินทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

 • ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 

 • ค่าที่พัก 1 คืน

 • ไกด์ Driver

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ

 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ