Forgot password?

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน วังน้ำเขียว – A cup Of love – ปาลิโอ

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน
วังน้ำเขียว – A cup Of love – ปาลิโอ

วันแรก ทับลาน A Cup of Loveฟลอร่า ปาร์ค วังน้ำเขียว

ช้า รับคณะ ณ จุดนัดพบ อ.วังน้ำเขียวโดยมีทีมงาน บริษัทกันตวัฒน์ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวย

ความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระออกเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 + 1 ที่ นั่ง

09.00 . แวะถ่ายรูป บริเวณ อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศ

10.00 . นำคณะชมฟาร์มเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

12.00 . บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่1)แวะดื่มกาแฟและถ่ายรูปร้านกาแฟเก๋ๆA Cup of Love

พร้อมชมฟาร์มแกะ

15.00 . นำชมสวนดอกไม้ฟลอร่า พาร์ค คือ พื้นที่ของการจัดแสดงพันธุ์ไม้กลางหุบเขาบนเนื้อที่ 69 ไร่ ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปลูกพันธุ์ไม้ในสวนตามช่วงเวลาและฤดูกาล ให้เราได้เพลิดเพลินเดินเล่นที่สวนฟลอร่า พาร์ค รับโอโซน ณ จุดชมวิว 360 องศา

17.00 . นำคณะเข้าทีพัก โรงแรมโกลเมาท์เทนท์ หรือเทียบเท่า เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก

วันที่สอง เขื่อนลำพระเพลิงPalio ปาลิโอ – พรีโมพอสโต Primo Posto

 

บริการอาหารเย็น (มื้อที่2)

06.30 . รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่3)

09.00 . เดินทางสู่ อ.ปากช่อง ตามเส้นทาง วังน้ำเขียวหมูสี ซึ่งผ่านเขื่อนลำพระเพลิง แวะถ่ายรูปกับวิว สวยๆ ของอ่างเก็บน้ำ

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่4)

13.00 . แวะชม พรีโมพอสโตPrimo Postoแหล่งชิม แหล่งช้อป พร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย พร้อม บรรยากาศไร่องุ่นแสนสวย ให้ท่านได้เลือกชิมไวน์ กาแฟ ไอศครีมแสนอร่อยมากมาย

14.00 . พาท่านสู่หมู่บ้านอิตาลี Palioปาลิโอ เขาใหญ่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกันมุมสวยๆ มากมาย กับ ร้านค้าสไตล์อิตาลี

15.00 . นำชมไร่องุ่นสุพัตรา ซึ่งสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสลับกับภูเขาที่สามารถมองเห็นใน ระยะใกล้โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์ขึ้นรุ่งอรุณยามเช้าเป็นภาพที่เป็นภาพที่ประทับใจอย่างยิ่ง นับเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นอีกแห่งที่มีสำคัญ

สมควรแก่เวลานำท่านส่งสถานีขนส่งหรือจุดนัดหมายเพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2 ท่าน (อาหารจานด่วน)

3-5 ท่าน (อาหารจานด่วน)

6-10 ท่าน (เซ็ตโต๊ะอาหาร)

อำเภอวังน้ำเขียว

3,500.-

3,200.-

2,900.-

หมายเหตุ 

 • ราคานี้สำหรับผู้เข้าพัก เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสเท่านั้น กรณีเข้าพัก  วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
 • เด็กอายุไม่เกิน  ปี  (ฟรี)   นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่         นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่       นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง รถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ
 • ค่าที่พัก 1 คืน
 • ไกด์ Driver
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชม
 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

โรงแรมและสถานที่พักโกลด์เมาท์เท่น