Forgot password?

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน สวนเสือศรีราชา – สัตหีบ – ชลบุรี

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน
สวนเสือศรีราชา – สัตหีบ – ชลบุรี

วันแรก สวนเสือศรีราชา เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล

05.00 . พบกัน ณ จุดนัดพบ โดยมีทีมงาน บริษัทกันตวัฒน์ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่าน ในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ และเตรียมตัวออกเดินทางสู่ จ.พัทยา ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 + 1 ที่นั่ง ทีมงานบริการอาหารแบบปิกนิก (1) อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

10.00 . เดินทางถึง สวนเสือศรีราชา นำท่านสัมผัสบรรยากาศ อุทยานเสือโคร่งเบงกอล อย่างใกล้ชิดชม ความน่ารักของลูกเสือกินนมแม่ หมู/ครอบครัวตัวอย่าง เสือ หมู สุนัข อยู่ร่วมกัน/การแสดงโชว์ นานาชนิด อาทิเช่น นางพญาแมงป่อง / แข็งขันขี่นกกระจอกเทศ / หมูแข่งหมูคิดเลข และโชว์การ จับจระเข้ด้วยมือเปล่า ฯลฯ

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (2)

13.00 . นำท่านเดินทางไปยังอำเภอสัตหีบ

14.00 . เดินทางไปยังท่าเรือจุกเสม็ด ชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำแรก และลำ เดียวที่มีอยู่ในปัจจุบันของ ไทยรวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนนี้ด้วย (ถ้าเรือหลวงไม่ติดภารกิจจากทางราชการ)

15.00 . นำทุกท่าน ชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ แหล่ง อนุบาลพันธุ์เต่าทะเลก่อนนำไป ปล่อยในธรรมชาติมีทั้งเต่ากระและเต่าตนุจำนวนมากมายรอคอย การมาเยี่ยมเยือนจากท่าน

16.00 . เดินทางเข้าสู่ที่พักประภาคารรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน 1 คืน

18.00 . บริการอาหารเย็น (3)

 

วันที่สอง เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำ 4 ภาค เดินทางกลับ

07.00 . บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)

 

09.00 . นำท่าน Check Out ออกจากที่พัก และเดินทางไปนมัสการพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์

10.00 . นำทุกท่านแวะชมและนมัสการ พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผา ของเขาชีจรรย์ศิลปสุโขทัยผสมล้านนาขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70เมตรมีชื่อว่าพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดาสร้างเมื่อปีพ.. 2539 เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ บริเวณ โดย รอบตกแต่งเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจสวยงาม อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วย บัญชาการนาวิกโยธิน

11.00 . ถึง ตลาดน้ำสี่ภาคนำทุกท่านออกเดินทางเข้าชมและเลือกซื้อของที่ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อป ปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะ วางขายอยู่บนเรือนไม้ถ้าเป็นอาหารคาวหวาน ให้ชาวบ้านนำ เรือเข้ามาพายรอบละ 72 ลำเป็นเรือ แท็กซี่40 ลำ

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (5)

13.00 . หลังมื้ออาหารนำทุกท่านเลือกซื้อของฝากตลาดหนองมนก่อนเดินทางกลับ จ.เพชรบุรี ตลาดหนองมนเป็นตลาดเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียง ของ จังหวัดชลบุรี มีของกิน ของขาย มากมาย อาทิเช่น ขนมจาก ขนมหม้อแกง อาหารทะเลแห้ง และอาหารทะเลแปรรูปอีกหลากหลายชนิด สินค้าที่เป็น ที่นิยม ก็คือ ข้าวหลาม

**สมควรแก่เวลานำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ**

 

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2 คน (อาหารจานด่วน)

3-5 คน (อาหารจานด่วน)

6-10 คน (เซ็ทโต๊ะอาหาร)

กรุงเทพฯ

3,500.-

2,950.-

2,600.-

เพชรบุรี

3,800.-

3,200.-

2,800.-

 

หมายเหตุ 

 • ราคานี้สำหรับผู้เข้าพัก เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสเท่านั้น กรณีเข้าพัก  วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
 • เด็กอายุไม่เกิน  ปี  (ฟรี)   นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่         นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่       นอนรวมกับผู้ใหญ่ 
 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง (รถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
 • ค่าที่พักในโรงแรม  คืน
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ
 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชม
 • ไกด์ Driver

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

 

โรงแรมประภาคารรีสอร์ท