Forgot password?

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน แพคเกจล่องเรือยางเพชรวารินทร์รีสอร์ทแอนด์สปา

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน

แพคเกจล่องเรือยางเพชรวารินทร์รีสอร์ทแอนด์สปา

 

08.00 . รับคณะ ณ จุดนัดโดยมีรถตู้VIPปรับอากาศและทีมงาน บริษัทกันตวัฒน์ทัวร์ คอยต้อนรับและ อำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม)(1)

10.00 . นำสักการะวัดพระพุทธไสยาสน์ เป็นพระนอนสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ใหญ่ที่สุดโลก

11.00. สักการะหลวงพ่อทันใจ วัดข่อย เป็นศาสนสถานที่มีการนำงานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชร หรือเรียกว่า ช่างสิบหมู่  มาเป็นส่วนร่วมสร้างอาคาร เพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความ สวยงาม

12.00. รับประทานอาหารกลางวัน (ร่วมกัน) (2) (เซ็ตโต๊ะตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป) มาต่ำกว่า 6 ท่าน เป็นอาหารจานด่วน เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว ก็เช็คอินเข้าที่พัก เพชรวารินทร์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า เชิญพักผ่อนหย่อนใจได้ตาม อัธยาศัย

รายการอาหาร

1. ปลาผัดฉ่า 2. แกงส้มปลาทอดแปะซะ 3. ไข่เจียวกุ้ง

4. กุ้งหมึกผัดผงกะหรี่ 5. ผัดผักน้ำมันหวย 6. ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย

7. ผลไม้

15.00. ล่องเรือยาง(ต้องเดินทางตั้งแต่ 6 ท่าน ขึ้นไป)เพื่อชมความงามตามธรรมชาติและวิถีชีวิตสองฝั่งลำน้ำเพชร , ดูนกพร้อมทั้งเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำด้วยความสุข สนุกสนาน ท่านจะได้รับความ ปลอดภัย โดยการให้สวมใส่เสื้อชูชีพ

18.30. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)

รายการอาหาร

1. ปลาราดพริก 2. ตำยำทะเล 3. น้ำพริกเครื่องเคียง 4. ผัดผักรวม 5. ไข่เจียวหมูสับ 6. ผลไม้

วันที่สอง วัดเขาบันไดอิฐพระรามราชนิเวศน์ – ซื้อของฝาก – เดินทางกลับ

 

 

07.30. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)

09.00. นำท่านไปยัง วัดเขาบันไดอิฐ  สักการะหลวงพ่อแดง เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบัน ท่านมรณะภาพแล้วแต่ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อยเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก และชมประทุนเรือเก่าที่ พระเจ้าเสือถวายให้กับพระอาจารย์แสงซึ่งท่านเป็นอาจารย์ของพระองค์

10.00. นำชม พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน ตั้งอยู่ที่เขตบ้านปืน ริมแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายคาร์ล ดอห์ริง สถาปนิกชาวเยอรมนีเป็นผู้เขียนแบบ, ดร.ไบเยอร์ ชาวเยอรมนี เป็นนายช่างก่อสร้าง, พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ(พระยศขณะนั้น) ทรงควบคุมการก่อสร้าง, และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต (พระยศขณะนั้น) ทรงควบคุมด้านการไฟฟ้าพระรามราชนิเวศน์เป็นที่ตั้งของ พระที่นั่งศรเพ็ชรปราสาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.. 2453

12.00. อาหารกลางวั(ตามอัธยาศัย)

13.00 . นำทุกท่านเลือกซื้อของฝากเมืองเพชร อาทิ เช่น ขนมหม้อแกง ทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง

(สมควรแก่เวลานำท่านส่งสถานีขนส่ง หรือจุดนัดหมายใน จ.เพชรบุรี เพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจ)

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2-5 คน (อาหารจานด่วน)

6-10 คน (เซ็ตโต๊ะอาหาร)

เพชรบุรี

2,950.-

2,950.-

หมายเหตุ 

 • ราคานี้สำหรับผู้เข้าพัก เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสเท่านั้น กรณีเข้าพัก  วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
 • เด็กอายุไม่เกิน  ปี  (ฟรี)   นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่         นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่       นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง (รถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พัก  คืน
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์(ท้องถิ่น)
 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ
 • ค่าเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าล่องเรือยาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ