Forgot password?

โปรแกรมทัวร์ 3วัน 2 คืน เชียงราย – ภูชี้ฟ้า – สวนแม่ฟ้าหลวง

โปรแกรมทัวร์ 3วัน 2 คืน

เชียงราย – ภูชี้ฟ้า – สวนแม่ฟ้าหลวง

วันแรก เชียงราย ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง

เช้า รับณะ ณ จุดนัดพบจังหวัดเชียงรายโดยมีทีมงาน บริษัทกันตวัฒน์ทัวร์ คอยต้อนรับ และอำนวย ความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ รถตู้ VIP 9 + 1 ที่ นั่ง มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย ระหว่างทาง ทีมงานบริการอาหารว่างและ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

08.30 . ออกเดินทางสู่อ. แม่จัน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศที่ชำนาญเส้นทาง เดินทางขึ้นสู่ดอยตุง นำท่านชมพระตำหนักดอยตุงซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบสวิสชาเล่ย์ โดยในอดีตเป็นพระตำหนักที่ ประทับที่ทรงโปรดปรานของสมเด็จย่า นำคณะชมสวนดอกไม้บนดอยตุง

10.00 . เดินผจญภัย สะพานบนเรือนยอดไม้สุดเสียว ที่เที่ยวเชียงราย แห่งใหม่ DoiTung Tree Top Walk สวนแม่ฟ้าหลวง เชียงรายที่จะมาท้าใจคนชอบความสูงให้ไปเดินขาสั่นบนฟ้ากลางป่าใหญ่ที่สูงจาก พื้นดินกว่า 10-20 เมตรใครอยากไปเที่ยวแบบเสียว ๆ ต้องจัด

12.00 . บริการอาหารกลางวัน(1)

13.00 . นำท่านผ่านพิธีการทางศุลกากร เพื่อข้ามแดนสู่ อ. ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ให้ท่านได้อิสระกับการ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกนานาชนิด ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย

17.30 . นำคณะเข้าที่พัก ปิยะพรเพลส อเทียบเท่า จ.เชียงราย 1 คืน

1 8.30 . อาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)

วันที่สอง ดอยแม่สลอง – วัดร่องขุ่น

06.30 . รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน(2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.00 . นำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลองซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสันติคีรี ผู้อพยพชาวกอง พล 93 จาก ประเทศจีนของนายพลต้วน ซี เหวิน สัมผัสกับเส้นทางที่สลับซับซ้อนไปตามไหล่เขา ระหว่างทาง ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง (ช่วงเดือน ธ..) ซึ่งเป็นซากุระพันธุ์ ที่เล็กที่สุด มีสีชมพูอมขาว ซึ่ง จะออกดอกบานสะพรั่งไปตามแนวทางขึ้น ชมหมู่บ้านสันติคีรี บ้านเกรียงศักดิ์ และให้ท่านได้ลิ้ม ลองรสชาติของชา ที่ได้ชื่อว่ามีรสกลมกล่อมและมีรสชาติที่ดีมาก

12.00 . บริการอาหารกลางวัน3)

13.00 . นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่นชมความสวยงามวิจิตรของวัดไทยในสไตล์ของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

17.00 . นำคณะเข้าที่พัก พักในโรงแรม ลักษวรรณรีสอร์ทหรือเทียบเท่า 1 คืน

1 8.00 . นำชมถนนคนเดิน หรือ ไนท์พาร์ซ่าร์จ.เชียงราย อาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) หลังมื้ออาหารเชิญทุกท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง

07.00 . รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 . นำท่านเดินเท้าลัดเลาะไปตามไหล่เขา ( เดินประมาณ 500 เมตร จากจุดจอดรถ ) ขึ้นสู่ยอดภูชี้ฟ้าชม ความงามของ คลื่นทะเล หมอก (หากวันนั้นเป็นวันที่มีอากาศหนาว) และชมทัศนียภาพของทิวเขาที่ สลับซับซ้อนอันสวยงามเหนือชายแดนไทย – ลาวได้ เวลาพอสมควร เดินทางสู่ที่พัก บริการอาหาร เช้าณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร เดินทางสู่นำท่านสู่จุดชมวิว ณ. ยอดดอยผาตั้งชมเก๋งจีนที่ งดงามด้วยศิลปะการก่อสร้างดั้งเดิม จากนั้นนำท่านสู่ ผาบ่อง ประตูสยาม ชมความงามของยอดดอย และเนินยุทธ ศาสตร์ต่างๆ ที่ปกคลุมด้วยสายลมหนาวสดชื่นและดอกเสี้ยวที่ออกดอกบานสะพรั่ง ( ดอกเสี้ยวเป็นดอกไม้สัญลักษณ์แห่งดอยผา ตั้ง จะออกดอกในเดือน ก.พ– มี.)

12.00 . บริการอาหารกลางวัน(4)

14.00 . หลังมื้ออาหาร สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางกลับสู่ ณ สถานีขนส่ง หรือ สนามบินเชียงราย เพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพทุกท่านพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2 คน (อาหารจานด่วน)

3-5 คน (อาหารจานด่วน)

6-10 คน (เซ็ทโต๊ะอาหาร)

.เชียงราย

4,600.-

4,200.-

3,900.-

หมายเหตุ 

 • ราคานี้สำหรับผู้เข้าพัก เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสเท่านั้น กรณีเข้าพัก  วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

 • เด็กอายุไม่เกิน  ปี  (ฟรี)   นอนรวมกับผู้ใหญ่

 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่         นอนรวมกับผู้ใหญ่

 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่       นอนรวมกับผู้ใหญ่

 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง รถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

 • ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 

 • ค่าที่พัก 2 คืน

 • ค่าอาหาร 4มื้อ

 • ไกด์ Driver

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ

 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

โรงแรมและสถานที่พักปิยพรเพลส

 

รงแรมและสถานที่พักลักษวรรณรีสอร์ท