Forgot password?

โปรแกรมทัวร์ 3วัน 2 คืน เชียงใหม่ –แม่ฮ่องสอน – ปาย

โปรแกรมทัวร์ 3วัน 2 คืน
เชียงใหม่ –แม่ฮ่องสอน – ปาย

วันแรก เชียงใหม่ออบหลวง–กะเหรี่ยงคอยาว–วัดพระธาตุดอยกองมู วัดจองคำ วัดจองกลาง

เช้า รับคณะ ณ จุดนัดพบ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีทีมงาน บริษัทกันตวัฒน์ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวย ความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ เตรียมตัวออกเดินทาง ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 + 1 ที่นั่ง (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม บนรถระหว่างเดินทาง) นำท่านชมประติมากรรมธรรมชาติที่ ออบหลวงด การกัดเซาะของหินที่ลำน้ำแม่แจ่มที่สามารถ เซาะหินให้เป็นทางสำหรับน้ำผ่านได้อย่างยิ่งใหญ่ออกเดินทางต่อไปยัง อ.แม่สะเรียง ระหว่างทาง แวะชม สวนสนบ่อแก้วถ่ายรูปเป็น ที่ระลึกหลังจากนั้น เดินทางต่อไปยัง อ.แม่เสรียง…

12.00 . บริการอาหารกลางวัน(1)หลังจากมื้ออาหารออกเดินทางสู่ เมืองแม่ฮ่องสอน นำคณะทุกท่าน เดินทางไปเยี่ยมชมวิถีชีวิต ของกะเหรี่ยงคอยาวจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไป ยังวัดพระธาตุดอย กองมูซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอนชมทิวทัศน์ทั้งหมด

ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนจากจุดชมทิวทัศน์จากวัดพระธาตุดอยกองมู

17.00 . เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝากของที่ระลึก ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่บริเวณ หนองจอง กลาง และทุกท่านสามารถเที่ยวชมความงามยามค่ำคืน ณ วัดจองคำ และ วัดจองกลางซึ่งประดับ ประดาไปด้วยไฟหลากสีสันทำให้ดูสวยงามเป็นอย่างยิ่ง…. ถ่ายรูปกับความสวยงามของวัด ทั้งสอง กันดีกว่า

1 8.00 . นำทุกท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก คืนนี้เราพักกันที่ แม่ฮ่องสอน เม้าท์เทนอินน์&รีสอร์ท หรือเทียบเท่า บรรยากาศโดยรอบราย ล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและป่าเขาทำให้ได้รับบรรยากาศ แบบผ่อนคลายเต็มที่เลยนะครับ พักผ่อนตามอัธยาศัย /อาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)

วันที่สอง ปางอุ๋ง–พระตำหนักปางตอง–ภูโคลน–วัดน้ำฮู–พระธาตุแม่เย็น

05.00 . ตื่นนอนตอนเช้า ออกเดินทางไปชม ละอองหมอกหยอกล้อกับสายน้ำยามเช้า ที่ปางอุ๋ง

07.00 . บริการอาหารเช้า(2)

08.00 . อำลา ปางอุ๋ง อย่างมีความสุข นำท่านชม ความงดงามของสวนเกษตรหลวง ณ พระตำหนัก ปางตอง พระตำหนักที่ประทับของ สมเด็จพระราชินีภายในพระตำหนักท่าน จะได้ชมการ ปลูกพืชเมืองหนาวและการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่หาชมได้ยาก

10.00 . นำท่านแวะพอกหน้าที่ ภูโคลน1 ใน Unseen Thailand ซึ่งภายในโลกมีแหล่งโคลนเช่นนี้ อยู่เพียงสามแห่งเท่านั้น และหนึ่งในสาม แหล่งนั้นนั่นคือ ภูโคลน แหล่งโคลนสุขภาพของ เมืองไทย ให้ท่านได้ทดลองพอกโคลน ซึ่งจะช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง และช่วยการ หมุนเวียนของโลหิต

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (3)

13.00 . จากนั้นเดินทางสู่ ดินแดนแห่งขุนเขาและเถื่อนถ้ำ นำท่านชม ถ้ำปลาตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะ เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา และมีปลาตัวโตๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เรียกชื่อ ว่าปลามุงหรือปลาคังหรือปลาพลวงเป็นปลามีเกล็ดขนาดใหญ่ใน วงศ์เดียวกับปลาคาร์พ

14.00 . นำชมวนอุทยานถ้ำน้ำลอดล่องแพไม้ไผ่เข้าสู่ถ้ำขนาดใหญ่ที่มีสายน้ำลางใหลผ่านกลางถ้ำชมความ งดงามของโถงถ้ำขนาดใหญ่และร่องรอยการดำรงชีวิตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ชมโลงผี แมน โลงไมบรรจุศพของมนุษย์โบราณ

15.00 . เดินทางถึงที่ ณ ปายภูฟ้าหรือเทียบเท่า ในยามอาทิตย์กำลังรอนแสงลาฟ้า กลิ่นแดดยามเย็น โชยกลิ่นหอมกรุ่น ไฟโรยควันจากครัวของแต่ละบ้านเพื่อหุงหาอาหารบรรยากาศยามนี้ งามนัก

17.00 . ทำธุระส่วนตัว สดชื่นแล้วนำท่านเดินทางออกไปเที่ยวชมถนนคนเดินปาย

อาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)

วันที่สาม ทะเลหมอกหยุนไหล – หมู่บ้านสันติชล – สวนสตรอเบอร์รี่ สะพานข้าม แม่น้ำปาย – Coffee In Love – อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

07.00 . ตื่นแต่เช้า บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้ออาหารของรีสอร์ท เดินตลาดเช้าเมืองปาย สูดกลิ่น อากาศบริสุทธิ์ของเมืองปายจนเต็มปอด

08.00 . ชมทะเลหมอกสวยๆ บนขุนเขาใหญ่ ท่ามกลางอากาศหนาวๆ จะได้ความรู้สึกหลายอย่างรวมกันทั้ง อบอุ่น และโรแมนติก รวมถึงความรู้สึกตื่นตาตื่นใจในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาตินั้นก็คือ จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล

09.00 . นำชมหมู่บ้านสันติชลเป็นชุมชนที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานอันเป็น รากฐานของชุมชนและยังใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน ทั้ง ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน

11.00 . ชมสวนสตรอเบอร์รี่ลิ้มรสกับสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ พร้อมเลือกซื้อสินค้าภายในสวน

12.00 . บริการอาหารกลางวัน(5)

13.00 . ชมสะพานข้าม แม่น้ำปายซึ่งทหารญี่ปุ่นได้สร้างไว้เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อคราวสร้าง เส้นทางสายนี้สู่ ประเทศพม่า

14.00 . ร้านกาแฟ “Coffee In Love”จัดร้านได้น่ารักและมีบรรยากาศที่สวยงาม พร้อมทั้งเหมาะแก่ การถ่ายรูปและดื่มกาแฟอันแสนอร่อย

15.00 . แวะอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังชมธรรมชาติ ณ จุดชมวิว วัน อากาศดี สามารถมองเห็นทะเลภูเขา สุดตา ท่านสามารถมองเห็นดอยสามพี่น้องแห่งอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเชียงดาว

16.00 . สมควรแก่เวลานำคณะส่งสถานีขนส่งหรือสนามบินเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2 คน (อาหารจานด่วน)

3-5 คน (อาหารจานด่วน)

6-10 คน (เซ็ทโต๊ะอาหาร)

.เชียงใหม่

5,500.-

4,400.-

3,990.-

หมายเหตุ 

 • ราคานี้สำหรับผู้เข้าพัก เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสเท่านั้น กรณีเข้าพัก  วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

 • เด็กอายุไม่เกิน  ปี  (ฟรี)   นอนรวมกับผู้ใหญ่

 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่         นอนรวมกับผู้ใหญ่

 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่       นอนรวมกับผู้ใหญ่

 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง รถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

 • ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 

 • ค่าที่พัก 2 คืน

 • ค่าอาหาร  มื้อ

 • ไกด์ Driver

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง

 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ

 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

โรงแรมเม้าท์เทนอินน์&รีสอร์ท