Forgot password?

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน หาดเจ้าหลาว – อ่าวคุ้งกระเบน – โอเอซีลซีเวิร์ล

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน
หาดเจ้าหลาว – อ่าวคุ้งกระเบน – โอเอซีลซีเวิร์ล

วันแรก จันทบุรี วัดเขาสุกิมอ่าวคุ้งกระเบน

05.00 . พบกัน ณ จุดนัดพบ โดยมีทีมงาน บริษัทกันตวัฒน์ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านใน เรื่องกระเป๋าสัมภาระ เตรียมตัวออกเดินทางสู่ จ.จันทบุรี ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 + 1 ที่ นั่ง ทีมงานบริการอาหารแบบปิกนิก (1) อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

10.00 . ชม วัดเขาสุกิม เยี่ยมชมโบราณวัตถุมากมาย นมัสการพระศพท่านอาจารย์ สมชาย ฐิตวิริโย และชมหุ่นขี้ผึ้งของบรรดาเกจิ อาจารย์ต่างๆ

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (2) เข้าสู่ที่พักที่ บูมบูมโฮเทล&รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 1 คืน ณ หาด เจ้าหลาว จ.จันทบุรี

13.00 . แล้วเดินทางไปแหลมเสด็จอ่าวคุ้งกระเบน เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ์ชมความ สวยงามของปะการัง และสัตว์ทะเลที่หาชมได้ยากหลังจากนั้น ไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง กระเบนมีสะพานไม้ยาวกว่า 800 เมตร ทอดยาว ไปในแนวป่าชายเลนให้เดินชมและสัมผัสกับ ธรรมชาติป่าชายเลนที่สมบรูณ์ที่สุด

15.30 . กลับสู่ที่พัก บูมบูมโฮเทล&รีสอร์ท เล่นน้ำทะเลและพักผ่อนตามอัธยาศัยกับชายหาดที่สวยและยาว ที่สุดของจันทบุรี

18.30 . บริการอาหารเย็น (3)

 

วันที่สอง จุดชมวิวเนินนางพญา โอเอซิส ซีเวิร์ล – วัดชากใหญ่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

วัดมังกรบุปผาราม วัดโรมันคาทอริค

07.00 . รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)

09.00 . นำท่านไปยังจุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่ถูกนับว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออก บนถนนเฉลิม บูรพาชลทิต ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Dream destinations จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่า ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง เนินนางพญาตั้งอยู่ระหว่างหาดคุ้งวิมาน และอ่าวคุ้งกระเบน สามารถมอง วิวทะเล ชมพระอาทิตย์ตกสวยมากและถ่ายรูป แล้วก็ยังมีคู่รักที่มาคล้องกุญแจกันไว้อีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังได้ชมความงามของถนนโค้งเลียบชายทะเลที่สวยงามอีกด้วย

11.00 . นำท่านสู่ โอเอซิส ซีเวิร์ล แหลมสิงห์ ศูนย์เลี้ยงปลาโลมาพันธุ์หัวบาตรและพันธุ์หัวขวด ชมความ น่ารักและแสนรู้ของเหล่าปลาโลมากับโชว์ต่างๆหลายรายการ

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (5)

13.00 . เดินทางต่อไปยังวัดชากใหญ่ แวะชมพุทธอุทยานที่แสดงเรื่องราวของพุทธประวัติในรูปแบบของ ปฏิมากรรมที่สวยงามและธรรมชาติ ที่สงบร่มรื่น จากนั้นเข้าสัมผัสความสวยงามที่เย็นฉ่ำของ สายน้ำที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้ว หนึ่งในน้ำตกที่สวยงามที่สุดของเมืองไทยเล่นน้ำอย่างสนุกกับ ฝูงปลาพลวงมากมาย ตอนกลับออกมาแวะสักการะ พระอลงกรณ์เจดีย์และสถูปพระนางเรือล่มที่ สร้างขึ้นในสมัย ร. 5 เพื่อเป็นที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายในสถูปบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าฯด้วย แล้วแวะเข้าชมวัดมังกรบุปผารามหรือวัดเล่งฮั่วยี่ เป็นวัดจีนในนิกายมหายาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันมือและชมความงดงามของสถาปัตยกรรม แบบจีน

14.30 . แวะเข้าชมโบสถ์ในนิกายคาทอริคที่ใหญ่ที่สุดของไทยและสวยที่สุดในเอเชีย วัดโรมันคาทอริคหรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล อายุกว่า 100 ปี ซึ่งงดงามด้วยศิลปะแบบโกธิคโบราณและ ชมความงดงามของหนึ่งเดียวในโลกนั่นคือ รูปหล่อจากเงินบริสุทธิ์ของพระแม่มารีอาปฎิสนธิ นิรมล สูง 1.20 เมตรและประดับด้วยพลอยแบบต่างๆกว่า 25,000 กะรัต สวยงามและประมาณค่า ไม่ได้

16.00 . เข้าที่พัก โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ หรือเทียบเท่า 1 คืน และเตรียมตัวไปเยี่ยมชม ชุมชนค้าขายริมน้ำ อายุกว่า 100 ปี และ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐานอยู่บน เกาะกลางบึงบนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ ที่ตกแต่ง อย่างสวยงามของสวนสาธารณะทุ่งนาเชย

18.00 . บริการอาหารเย็น (6)

วันที่สาม ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดไผ่ล้อม ตลาดพลอย พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี เดินทางกลับ

07.00 . รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

08.00 . หลังมื้ออาหาร นำทุกท่านออกเดินทางไปชมและสักการะ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง,ศาลสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช , วัดไผ่ ล้อม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรม ฝาผนังเรื่องทศชาติและพุทธประวัติซึ่งเขียนขึ้นโดย ช่างสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปาง ไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารด้วย

10.00 . เข้าชมตลาดพลอยและสามารถชื้อเครื่องประดับพลอยในราคาถูก ที่ศูนย์รวมอัญมณีและ เครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรี ที่ตลาดซื้อขายพลอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ และ โรงแรม เค.พี แกรนท์

11.30 . เดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีค่ายเนินวงเป็นค่ายเก่าที่พระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3 โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลังสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.. 2377 โดยรื้อศิลาแลงและอิฐของกำแพง จากเมืองจันทบุรี ไป สร้างเพื่อป้องกันการรุกรานของพวกญวนบน กำแพงค่ายวางปืนใหญ่เรียงรายอยู่โดยรอบ และชมนิทรรศการเกี่ยวกับการค้าทางเรือของไทยชมเรือ สำเภาขาดเท่าของของจริง เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีซึ่งตั้งอยู่ บริเวณค่ายเนินวง ต.บางกะจะ ห่างจากตัวเมือง 7 กม.

12.30 . บริการอาหารกลางวัน (8)

13.30 . หลังมื้ออาหารนำท่านแวะชมและซื้อของฝากพื้นเมืองชั้นดีต่างๆตามอัธยาศัย แล้วเดินทางกลับสู่ ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2คน(อาหารจานด่วน)

3-5 คน (อาหารจานด่วน)

6-10 คน (เซ็ทโต๊ะอาหาร)

กรุงเทพฯ

4,800.-

4,200.-

3,950.-

เพชรบุรี

5,000.-

4,500.-

4,200.-

 

หมายเหตุ 

 • ราคานี้สำหรับผู้เข้าพัก เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสเท่านั้น กรณีเข้าพัก  วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
 • เด็กอายุไม่เกิน  ปี  (ฟรี)   นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่         นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่       นอนรวมกับผู้ใหญ่ 
 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง (รถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
 • ค่าที่พักในโรงแรม  คืน
 • ค่าอาหาร 8 มื้อ
 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชม
 • ไกค์ Driver

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

โรงแรมบูมบูมโฮเทล&รีสอร์ท

โรงแรม นิวแทรเวิลลอด์จ