Forgot password?

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน เชียงใหม่ – นั่งช้าง – อินทนนท์

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน
เชียงใหม่ – นั่งช้าง – อินทนนท์

 

วันแรก พระตำหนักภูพิงค์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สวนสัตว์เชียงใหม่ ขันโตกดินเนอร์

เช้า รับคณะ ณ จุดนัดพบ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทีมงาน บริษัทกันตวัฒน์ทัวร์ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ รถตู้ VIP 9 + 1 ที่ นั่งระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่างและ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

08.00 . ชมความงามอันประณีตของพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อพ..2504 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปร พระราชฐานมาประทับแรมวมทั้งยังใช้รับรองพระราชอาคันตุกะในวโรกาสต่างๆ บรรยากาศ โดยรอบพระตำหนักรายล้อมด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

09.30 . สักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแมป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัด เชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มี เจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปด เหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันได นาคเจ็ดเศียรก่อปูน

12.00 . บริการอาหารกลางวัน(1)

13.00 . มุ่งสู่เชิงดอยสุเทพ เข้าชม สวนสัตว์เชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดทั้งสัตว์เอเชีย และแอฟริกาและชมความน่ารักของหมีโคอาล่า, นกเพนกวิน และอื่นๆ รวมถึงเข้าชมสวนสัตว์ น้ำ ซูอควาเรี่ยมที่มีอุโมงค์ยาวที่สุดในเอเชีย

18.00 . นำทุกท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก คืนนี้เราพักกันที่ เชียงใหม่เกทหรือเทียบเท่า 1 คืน

19.00 . บริการอาหารเย็น(2)แบบ ขันโตกดินเนอร์ที่มีอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่ พร้อมกับชมการแสดงการฟ้อนรำในแบบล้านนาโบราณและประยุกต์ อาหารในขันโตก เติมได้ตลอด

ันที่สอง สวน พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ปางช้างแม่แตง – หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ ล่องแพไม้ไผ่ – โรงเรียนลิง

07.00 . อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กรม ป่าไม้สร้างถวายสมเด็จฯ พระราชินี เป็นแหล่งรวบรวบและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้เมือง หนาวชนิดต่างๆ นำชมเรือนเพาะชำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์ไม้ป่าหายากชนิด ต่างๆ หอพันธุ์ไม้ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ สัมผัสกับธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 . เข้าสู่ปางช้างแม่แตงชมการแสดงของช้างโชว์ในชุดต่างๆ เช่นช้างอาบน้ำ และสนุกกับการ โชว์ ช้างแสนรู้ อาทิเช่น ช้างแตะบอล, ช้างเล่นบาสเก็ตบอล รวมถึงช้างวาดรูปจากนั้น นั่ง ช้างประมาณ 30-40นาที เส้นทางในการเดินป่าโดยช้างนั้น เราจะสามารถพบเห็น สัตว์น้อย ใหญ่แมกไม้

11.00 . ช้างนำท่านลงที่ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอกลางดอย จากนั้นนั่งวัวเทียมเกวียน เหมือนในอดีต ที่ใช้เป็นพาหนะประมาณ 25 นาที กลับปางช้าง

12.00 . บริการอาหารกลางวัน(4)

13.00 . ช่วงบ่ายจะเริ่มทำการ ล่องแพไม้ไผ่บนแม่น้ำแม่แตง ประมาณ 40 นาที ยามฝนพรำ เมฆกรอง แดดแบบนี้น่าเที่ยวชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งลำน้ำแตงเป็นที่สุด ลมไม่แรง แสงแดดไม่ร้อน พายแพไผ่ได้ทุกวัย ไม่มีแก่งคลื่นดุดัน

17.00 . พักกันที่ เชียงใหม่เกทหรือเทียบเท่า 1 คืน หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น (อิสระ)

18.00 . นำชมถนนคนเดิน หรือ ไนท์บาร์ซ่าร์เชียงใหม่ (ต้องมาตรงกับวันเสาร์อาทิตย์)

วันที่สาม ดอยอินทนนท์– พระธาตุแฝด น้ำตกวชิรธาร

07.00 . ตื่นแต่เช้ารับประทานอาหารเช้า(5) เที่ยวจุดสูงสุดแดนสยามที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

08.00 . นำทุกท่านขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์ที่ได้ชื่อว่าเป็นดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย

11.00 . นมัสการพระธาตุแฝดพระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระธาตุนภพลภูมิสิริ เดินเที่ยว ตลาดม้ง ที่มีทั้งผลไม้สดๆ และของฝาก พื้นบ้านต่างๆ

12.00 . บริการอาหารกลางวัน(6)

13.00 . เข้าเยี่ยมชมโครงการหลวง เป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริ ซึ่งมีชาวเขาเผ่าต่างๆดูแล พืชเมืองหนาวนานาชนิด

15.00 . แวะผ่อนคลายที่ น้ำตกวชิรธารหรือ ตาดฆ้องโยงน้ำตกใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

18.00 . อาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)

19.00 . อิ่มแล้ว เดินทางกับบ้านกันดีกว่า อำลาแสงสีเมืองเชียงใหม่ มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ หลังอาหารเย็นนำท่านส่งสถานีข่นส่ง หรือสนามบินเชียงใหม่ เพื่อเดินทางสู่ภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2คน (อาหารจานด่วน)

3-5 คน (อาหารจานด่วน)

6-10 คน (เซ็ทโต๊ะอาหาร)

.เชียงใหม่

5,500.-

4,950.-

4,600.-

หมายเหตุ 

 • ราคานี้สำหรับผู้เข้าพัก เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสเท่านั้น กรณีเข้าพัก  วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

 • เด็กอายุไม่เกิน  ปี  (ฟรี)   นอนรวมกับผู้ใหญ่

 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่         นอนรวมกับผู้ใหญ่

 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่       นอนรวมกับผู้ใหญ่

 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง รถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

 • ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 

 • ค่าที่พัก 2 คืน

 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)  

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ

 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

โรงแรมและสถานที่พัก