Forgot password?

อเมริกา แคนาดา นิวยอร์ก– แอตแลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตันดี.ซี. –ไนแอการ่า– โตรอนโต 10วัน 7 คืน

อเมริกา แคนาดา
นิวยอร์ก– แอตแลนด์ติก ซิตี้
วอชิงตันดี.ซี. –ไนแอการ่า– โตรอนโต
10วัน 7 คืน
โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)

ำหนดการเดินทาง7 – 17 .. 2559 [11 วัน 7 คืน]

22-31 ..,5-14 ..2559

วันแรกของการเดิน ทางกรุงเทพฯ– ไต้หวัน– นิวยอร์ก

09.30.

คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินอี.วี.เอ.แอร์ประตู 8 แถว Qพบเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก***คณะเดินทางวันที 5 – 14 .. 2559 ออกเดินทางเวลา 12.40 . ถึงไต้หวันเวลา 17.10 . ออกเดินทางสู่นิวยอร์ก เวลา 19.30 . และ ถึง อเมริกา เวลา 22.10 .***

12.20 .

ออกจากประเทศไทย สู่ไต้หวันโดยเที่ยวบินที่ BR062

17.05 .

เดินทางถึงไต้หวันเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

19.10.

ออกเดินทางสู่เมืองมหานครนิวยอร์ก เที่ยวบินที่BR32

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

22.05 .

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK)มหานครนิวยอร์ก(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง และจะปรับเวลาในวันที่ 6 .. 2559 โดยเวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม WESTIN GRAND CENTRAL หรือ W DOWNTOWN หรือเทียบเท่า

***คณะเดินทางวันที 7-17 .. 2559 พร้อมกันเวลา 22.30 . ออกเดินทางเวลา 01.40 . โดยเที่ยวบินที่ BR206 และถึงไต้หวันเวลา 06.30 . ออกเดินทางสู่นิวยอร์ก เวลา 07.50 . และ ถึง อเมริกา เวลา 10.45 .โดยเที่ยวบินที่ BR30***

10.45 .

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK)มหานครนิวยอร์ก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเที่ยวชม มหานครนิวยอร์ก (New York)ที่มีชื่อเล่นว่าBig Appleเมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก และเป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นเมืองที่มี ตึกระฟ้า ตึกสูงมากที่สุดในโลกผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัลปาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก จากนั้นพาท่านลงเรือเฟอร์รี่เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty)ชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและ เสรีภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งเทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WESTIN GRAND CENTRAL หรือ W DOWNTOWN หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง นิวยอร์ก–เทพีเสรีภาพ–ไทม์สแควร์–ตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม มหานครนิวยอร์ก (New York)ที่มีชื่อเล่นว่าBig Appleเมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก และเป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นเมืองที่มี ตึกระฟ้า ตึกสูงมากที่สุดในโลกผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัลปาร์ค(Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก จากนั้นพาท่านลงเรือเฟอร์รี่เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty)ชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและ เสรีภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งเทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท(Empire State Building)บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember ,King Kongให้ท่านได้อิสระเดินเล่นย่านไทม์สแควร์ (Time Square)ย่านการค้าในกลางมหานคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายและย่านโรงละครเพลงณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WESTIN GRAND CENTRAL หรือ W DOWNTOWN หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง นิวยอร์ก –OUTLET –แอตแลนด์ติกซิตี้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เมืองวู๊ดบูรี่ (Woodbury)เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่Woodbury Common Premium Outletsให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น7 For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi’s Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurentฯลฯ

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่เมืองแอตแลนด์ติก ซิตี้ (Atlantic City)มลรัฐนิว เจอร์ซี่ย์ (New Jersy) เมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อระดับโลกที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนด์ติก รวมทั้งยังเป็นดินแดนแห่งคาสิโนที่ขึ้นชื่อที่สุดฝั่งตะวันออก ได้สมญานามว่า ลาสเวกัสตะวันออกทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองแห่งนี้อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าบนถนนบอร์ดวอร์ค (Boardwalk) ซึ่งเป็นทางเดินริมชายทะเลที่สร้างขึ้นจากไม้แห่งแรกของอเมริกาเปิดใช้เมื่อ 26 มิถุนายน 1870 มีความยาวถึง 6 กิโลเมตร โดยตลอดระหว่างเส้นทางเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย หรือสนุกกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม TROPICANA CASINO & RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง แอตแลนด์ติก ซิตี้–ฟิลาเดลเฟีย–วอชิงตัน ดี.ซี.

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.. 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์(Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ได้ลั่นเมื่อวันประกาศ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.(Washington,D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดี จอร์จวอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาว(White House)สถานที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument)แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกาอนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) อาคารหินอ่อนที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Jafferson Memorial)อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพโดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภาศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ทำงานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น

นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม COURTYARD DULLES AIRPORT // SPRINGHILL SUITES CENTREVILLE หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมสถาบันสมิธโซเนียน (TheSmithsonian Institute) เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุสิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิ้น ก่อตั้งในปี ค..1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum)พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวดและยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดงอยู่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกโดกย 2 พี่น้องตระกูล Wrightนำชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เข้าชมNational museum of Natural Historyซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน อุกกาบาตและวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ด้านการวิวัฒนาการของมนุษย์ ยังมีห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก(Harrisburg)เมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย(Pennsylvania)ริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่านำท่านเข้าชมHERSHEY’S CHOCOLATEWORLDอาณาจักรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือน กับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) มีทั้งส่วนพิพิธภัณฑ์ ช๊อคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON HARRISBURG หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง แฮริสเบิร์ก – OUTLET – แคนาดา – น้ำตกไนแองการ่า – อาหารค่ำ บน Skylon Tower

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินสู่น้ำตกยักษ์ไนแองการ่าโดยน้ำตกไนแอการ่า ถ้าฝั่งอเมริกาจะตั้ง อยู่ในบริเวณของเมืองบัฟฟาโร่(Buffalo) ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแอการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ไนแอการ่า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

พาท่านสู่ Fashion Outlet of Niagara Falls ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เช่น American Eagle Out, Burberry ,Clark’s, Coach, Converse, DKNY, Foot locker Outlet, Forever 21, Fossil, Gap Outlet, Guess, Hugo Boss Outlet, Kate Spade, Kenneth Cole, Levi’s, Michael Kors, Sunglasses, Skechers, Polo Ralph Lauren, Nike, Swarovski, Toy’’R’’US, Express, Vitamin world ฯลฯนำท่านข้ามพรมแดนอเมริกา –แคนาดาเพื่อเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดา(Niagara Falls, Canada Side)เป็น1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีปริมาณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวและละอองไอน้ำที่ทำให้เกิดสายรุ่งเมื่อกระทบกับแสงแดดในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส***หมายเหตุ : บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนนาดา จะมีการตรวจพาสปอร์ตและวีซ่าเข้าประเทศแคนนาดาอีกครั้ง และทางประเทศแคนนาดา ไม่อนุญาตให้นำอาหารทุกชนิด รวมถึงผลไม้ ถั่ว ขนมต่างๆ เข้าประเทศอย่างเด็ดขาด***

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ บนหอคอย SKYLON TOWERเพื่อชมวิวอัน

สวยงามของนำตกไนแอการ่าจากมุมสูง อาหารพื้นเมือง

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON NIAGARA หรือ SHERATON ON THE FALLS หรือเทียบเท่า***

วันที่เจ็ดของการเดินทาง ล่องเรือไนแองการ่า – เมืองโตรอนโต (แคนาดา)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า(Niagara Falls)ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งคือ น้ำตกเกือกม้า (HorseshoeFalls) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ(หมายเหตุ : การล่องเรือน้ำตกไนแอการ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและถ้าหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทนำท่านลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน้ำตก เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโตรอนโต(Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคนและเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสาปOntario,พิพิธภัณฑ์ Royal Ontario เป็นต้น นำท่านสู่ Square One shopping Centerเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีร้านค้ามากกว่า 360 ร้านค้า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำอย่างจุใจ อาทิ เช่น Coach, Guess, Banana republic, American Eagle ฯลฯรวมไปถึงมีห้างขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในด้วยอย่าง Walmart, Sears และ The Bay

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CHELSEA TORONTO หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง เที่ยวโตรอนโต –ขึ้น CN Tower – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต(University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า, ศาลาว่าการเมือง(Toronto City Hall),สวนควีนพาร์ค (Queen’s Park) เป็นต้น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

จากนั้นนำท่านขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario),เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซึ่งยังเป็นที่สนามบิน ของBilly Bishop Toronto City Airport ที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากบนหอคอยนี้จากนั้นให้อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้า

ที่ห้าง EATON CENTERเต็มไปด้วยร้านค้าแฟชั่นมากมายกว่า 175 ร้านค้า

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต

วันที่เก้าของการเดินทาง โตรอนโต – ไต้หวัน

01.45 .

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ BR35***คณะเดินทางวันที่ 5 –14 .. 2559 ออกเดินทางเวลา 01.20 . โดยเที่ยวบิน BR35และ ถึงไต้หวัน เวลา 06.10 . จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยเวลา 09.10 . และถึงประเทศไทยเวลา 11.50 .โดยเที่ยวบิน BR67***

วันที่สิบของการเดินทาง ไต้หวัน – กรุงเทพ

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

05.00 .

เดินทางถึงสนามบินไต้หวัน

09.00 .

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BR67

11.35.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครด้วยความสวัสดิภาพ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบินรวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง

2. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

อเมริกา แคนาดา

นิวยอร์ก –แอตแลนด์ติก ซิตี้

วอชิงตัน ดี.ซี. – ไนแอการ่า – โตรอนโต

10 วัน 7 คืน

โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)

กำหนดการเดินทาง 7 – 17 .. 2559 [11 วัน 7 คืน]

22-31 ..,5-14 ..2559

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

109,900.-

ผู้ใหญ่ พักห้อง 3 ท่าน(เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น) ราคาท่านละ

109,900.-

เด็กอายุ4-11ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

109,900.-

เด็กอายุ 4-11ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเสริมเตียง)

109,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

19,900.-

ในกรณีทีมีวีซ่าแคนาดาแล้วหรือดำเนินการยื่นวีซ่าเองลด

3,500.-

*** ไม่รวมวีซ่าอเมริกา ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,500 บาท ***

กรณี ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน

30,000.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ และ ค่าทิปคนขับรถ นำเที่ยวตามรายการ

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา

8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

10. ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

9. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23..ต่อใบ และมากกว่า2ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น

 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหักณที่จ่าย 3%

 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ซึ่งโดยมาตรฐาน

3 ดอลล่า ต่อคน ต่อวัน 3×10 = 30 USD.)

 1. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการจอง

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000บาทโดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้นในกรณี

ที่ให้ทางบริษัททำการยื่นวีซ่าให้รบกวนเก็บเงินค่าวีซ่าเพิ่มอีก 7,500 บาท

2. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้งหากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

3.ในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –

5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง

2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 – 6 เดือนเป็นอย่าง น้อย

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สาย การบิน กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหา ทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสาย การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง

1. แจ้งยกเลิกภายใน 45วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 80 % จากราคาทัวร์

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทั้งหมด

9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วย สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single),ห้องคู่ (Twin/Double) แต่ละโรงแรมไม่เหมือนกันส่วนห้องพักแบบ 3 ท่าน จะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น

 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแคนาดา

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 12วันทำการ

การยื่นวีซ่า ท่านไม่ต้องมาแสดงตนที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือ

เดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

 1. รูปถ่ายรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, รูปที่มีการตัดต่อโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้)

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชนหรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

 3. หลักฐานการเงิน

 • สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน ถ่ายสำเนามาทุกหน้าอัพเดทไม่เกิน 15 วันก่อนยื่น(กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึง ณ เดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา)

 • หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน

 1. สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำ

 2. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

 • กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่าต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต

 • กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนพร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย

 • กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่(สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า)ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต

7. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร

8. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร

9. กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย

 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

 • หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดาโดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใครโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

 • กรณีเด็กที่บิดามารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียวพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

10. กรณีสมรสแล้วสำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

11. เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล์

12. กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้ถูกต้องด้วย เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องส่งให้กับทางสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้

13. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น

 

การยื่นวีซ่าแคนาดา ทุกท่านต้องกรอกประวัติครอบครัวอย่างละเอียด

ชื่อบุคคลกรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ

1.ชื่อนามสกุล ผู้สมัครขอวีซ่า……………………………………………

จังหวัดที่เกิด………………………………

วันเดือนปีเกิด…………………………………………………….

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง)………………………………………………

สถานะ…………………………………………………………………

ที่อยู่……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………

2. ชื่อนามสกุลบิดา ……………………………………………………………………………………………….

จังหวัดที่เกิด………………………………………………………….

วันเดือนปีเกิด…………………………………………………………………

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง)…………………………………………………………

สถานะ………………………………………………………………………….

ที่อยู่………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………

3. ชื่อนามสกุลมารดา ……………………………………………………

จังหวัดที่เกิด…………………………………………………………………

วันเดือนปีเกิด……………………………………………………………….

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง)…………………………………………………………

สถานะ………………………………………………………………………….

ที่อยู่……………………………………………………………………………………

4.ชื่อนามสกุลพี่น้อง ……………………………………………………

จังหวัดที่เกิด…………………………………………………………………

วันเดือนปีเกิด………………………………………………………………

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง)…………………………………………………………

สถานะ…………………………………………………………………

ที่อยู่……………………………………………………………………………………………

5.ชื่อนามสกุลพี่น้อง ……………………………………………………

จังหวัดที่เกิด………………………………………..

วันเดือนปีเกิด…………………………………………………….

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง)…………………………………………………………

สถานะ………………………………………………………………..

ที่อยู่………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………

6.ชื่อนามสกุลพี่น้อง ……………………………………………………

จังหวัดที่เกิด……………………………………………………………………

วันเดือนปีเกิด………………………………………………………………….

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง)…………………………………………………………

สถานะ…………………………………………………………………

ที่อยู่………………………………………………………..……………………………………

กรณีสมรส

 1. ชื่อนามสกุล คู่สมรส……………………………………………………

 2. จังหวัดที่เกิด…………………………………………………

วันเดือนปีเกิด……………………………………………………………………

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง)………………………………………………………….

สถานะ……………………………………………………………………………..

ที่อยู่…………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………

 1. ชื่อนามสกุลบุตร ……………………………………………………

 2. จังหวัดที่เกิด………………………………………………………….

วันเดือนปีเกิด…………………………………………………………………..

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง)…………………………………………………………

สถานะ……………………………………………………………………………

ที่อยู่………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………

 1. ชื่อนามสกุลบุตร ……………………………………………………

 2. จังหวัดที่เกิด………………………………………………………

วันเดือนปีเกิด………………………………………………………………….

อาชีพ(ระบุตำแหน่ง)…………………………………………………………

สถานะ…………………………………………………………………

ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………